Vakfın Tüzüğü

Vakfın Tüzüğü

İMAM EBU HANİFE VE İMAM MATURİDİ ARAŞTIRMA VAKFI RESMİ SENEDİ
VAKFIN ADI
MADDE 1 – Vakfın adı “ İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı” dır.
VAKFIN MERKEZİ
MADDE 2 – Vakfın merkezi İstanbul’ dadır.
VAKFIN ADRESİ
MADDE 3 – Vakfın yazışma adresi “ Cebecibaşı Mescit Sokak No:24 FATİH/İSTANBUL” dur.
Vakfın yazışma adresi teftiş makamına bilgi verilmek suretiyle merkez dahilinde Vakıf Mütevelli heyeti kararı ile değiştirilebilir.
ŞUBELER
MADDE 4 – Yönetim kurul kararı, Mütevelli heyeti onayı ve ilgili mercilerin müsadesi ile yurt içinde ve dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları kurulabilir. Şube temsilcilik ve irtibat bürolarının teşkilat, görev ve sorumlulukları vakıf mütevelli heyetince çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
VAKFIN KURUCUSU
MADDE 5 – Vakfın Kurucusu ; Ahmet VANLIOĞLU ‘ dur.
VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL HAKLAR
MADDE 6 – Vakfın kuruluş varlığı : 250.000.000 TL. nakitdir.
VAKFIN AMACI
MADDE 7 – Vakfın genel olarak her seviyede eğitim, kültür ve ilmi araştırma amaçları yanında özel amacı şunlardır.
İlgili mevzuat dahilinde :
a) İslami ilimlerin (Kur’an,Tefsir,Hadis,Akaid,Kelam vb.) araştırılması,
b) Başta İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi olmak üzere İslam alimlerinin fikirleri ile eserlerinin araştırılması, tanıtılması ve yayınlanmasını sağlamak. Her alanda ilim adamı yetiştirilmesi için öncelikle gençlere araştırma imkanları ile maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.
c) Özellikle ve öncelikle itikadi ve ameli yönden ehli sünnet esaslarını araştırmak. Bu hususta yapılacakçalışmaları teşvik etmek ilmi değeri bulunan çalışmaları ve hazırlanacak eserleri yayınlamak.
d) Vatanına ve milli değerlerine bağlı, sağlam karakterli,inaçlı ve kültürlü gençler yetiştirmek amacıyla her seviyede (ana okulunda üniversite ve enstitülere kadar) eğitim öğretim kurumları, kurslar, araştırma merkezleri, spor ve sosyal tesisler, yurtlar vs. kurmak.
e) Dini ve milli konularda vatanına ve milletine faydalı insanlar yetiştirilmesi hususunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa ilmi, ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunmak.
f) Fakir ve başarılı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık, sosyal yardımlarda (burs,kitap-kırtasiye,yiyecek, giyecek vs.) bulunmak,yurt içi ve dışında akademik eğitim yapmalarını sağlamak, öğrenci, öğretmen ve din adamlarının bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını teşvik etmek, maddi ve manevi katkılarda bulunmak, çalışmalarını yayınlamak, ödüller düzenlemek. Kimsesizlere ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.
g) İlmi araştırmalarda bulunanlara yönelik akademik düzeyde temel eser ve kaynaklara havi kütüphaneler kurmak. Gerekli kitap ve süreli yayınlar ile eğitim araçlarını sağlamak. Mikrofilm, dökümantasyon ve arşiv merkezleri kurmak,yurt içi ve yurt dışı ilmi, eğitim ve öğretim amaçlı seyehatler düzenlemek.
h) Türk ve İslam sanat ve kültürünü araştırmak, tanıtmak, sanat ve kültür eserlerini korumak. Maddi ve manevi kültür zenginliğimizi araştırarak bu araştırmaları yayınlamak.
i) Fakir ve kimsesizlere yardımlar yapmak, tedavi ve cenaze masraflarını karşılamak.
j) Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi ilişkiler kurmak, yardımlaşmada bulunmak.
VAKFIN FAALİYETLERİ
MADDE 8 - Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat dahilinde,
a) Vakıf amaçları doğrultusunda ilmi araştırmalar, konferanslar, ilmi ve kültürel toplantılar, anma günleri düzenler, yayınlar yapar, bu konularda çalışmalarda bulunanlara destek olur, tesisler kurar, işletir.
b) Vakıf amaçları doğrultusunda kütüphaneler, araştırma ve dökümantasyon merkezleri, enstitüler, her sevyede eğitim ve öğretim kurumlar ( Anaokulu, kreş, İlk, Orta, Yüksek vs.) kurslar, yurtlar, aş evleri, sosyal tesisler kurar, işletir.
c) Her sevyedeki öğrencilere burslar, araştırma ve teşvik pirimleri, eğitim, yiyecek ve giyecek yardımları, fakirlere sağlık, yiyecek, giyecek ve yakacak yardımları yapar,
d) Vakfa gelir elde etmek amacıyla işletmeler, şirketler kurar, kurulmuşlara ortak olur.
e) Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren yurt içi ve dışı vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlarşmalarda bulunur.
VAKIF ORGANLARI
MADDE 9 – Vakfın organları ŞUNLARDIR;
a) Vakıf Mütevelli heyeti
b) Yönetim kurulu’dur.
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ
MADDE 10 – Vakıf mütevelli heyeti vakfın en yetkili karar organı olup, Vakıf kurucusu ve Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı tarafından seçilecek şahıslardan teşekkül eder.
GÖREV VE YETKİLERİ;
a) Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerini seçer, lüzumu halinde azleder.
b) Vakıf senedinde değişikliğe karar verir.
c) Vakıf amaçlarının gerçekşetilimesinde yararlanılacak ihtisas ve araştırma komisyonları ile vakıf genel müdürlüğünün esaslarını belirler.
d) Vakıfla ilgili yönetmelikleri karara bağlar.
e) Gerek gördüğünde vakıf mütevelli heyetine yeni üye alımı için vakıf mütevelli Heyet Başkanına teklifte bulunur.
TOPLANTI ŞEKLİ VE KARAR NİSABI;
Toplantılarını başkanın veya yönetim kurulunun daveti üzerine yılda en az bir defa Vakıf Mütevelli Heyeti başkanı başkanlığında yapar. Kararlarını üye sayısının yarıdan bir fazlası ile alır, ( a, b ve e) fıkraları için üye sayısının ¾ çoğunluğu aranır) kararlar Mütevelli Heyet Başkanının onayından sonra yürürlüğe girer. üye sayısı beş kişiden az olamaz. Mütevelli heyet üyeliği kaydı hayat şartı ile sınırlıdır.
Vakıf mütevelli heyeti Başkanı Ahmet VANLIOĞLU’dur. Mütevelli Heyet Başkanı Mütevelli Heyet üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı vefatı veya kendi isteği ile bu görevinden ayrılması durumunda yerine aynı yetkilerle Başkan Vekili geçer. Yeni başkan Mütevelli Heyet üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.
YÖNETİM KURULU
MADDE 11 – Yönetim kurulu; Mütevelli heyetce iki yıllığına atanacak yedi kişiden teşekkül eder. Kendi arasında bir başkan iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip seçerek görev taksimi yapar.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI ;
a) Vakfın her türlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür.
b) Vakıf ilgili yönetmelikleri hazırlayarak vakıf mütevelli heyetin onayından sonra yürürlüğe koyar.
c) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olmak üzere kurulacak vakıf genel müdürlüğü, komisyon ve komitelerin işlemlerini koordine ve kontrol eder.
d) Vakfın personel politikası ile ücretlerini iç yönetmelikler doğrultusunda belirler.
e) Vakfı temzil ve ilzam eder. Vakfın şube, tesis, işletme ve iştiraklerini kurar, işletir ve kontrol eder.
f) Kararlarını oy çokluğu ile alır.
Süresi dolmadan boşalan üyeliklere ayrılan üyenin süresini tamamlamak üzere mütevelli heyet üyeleri arasından mütevelli heyet başkanı tarafından atama yapılır.
VAKFIN DENETİMİ
MADDE 12 – Vakfın yasal teftişi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. Vakfın iç teftişi Mütevelli heyet başkanınca gerek görülmesi halinde atanack bir uzman tarafından yapılır. Uzman’ın görev süresi ve ücreti Mütevelli heyeti başkanı tarafından belirlenir.
VAKFIN GELİRLERİ
MADDE 13 – Vakfın gelirleri şunlardır ;
a) Vakfın mevcut varlığı ile elde edeceği mal ve hakların işletilmesinden elde edilecek gelirler,
b) Vakfın kuracağı işletme ve iştiraklarından elde edilecek gelirler,
c) Vakıf faaliyetlerinden eldeedileek gelirler,
d) Vakıf amaçları doğrultusunda yapılacak her türlü şartlı bağışlar, (şartlı bağışlar bağış şartı doğrultusunda kullanılır.)
e) Vakfa yapılacak her türlü şartsız bağışlar.
f) Kanunen yasaklanmamış sair gelirler.
VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ
MADDE 14 - A) Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilecek bürüt gelirlerin yüzde yirmi’si yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve gelir getirici yatırımlara, kalan yüzde seksen’i ise eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluşan vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir.
B) Vakıfca kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az yüzde on’u fakir ve başarılı öğrencilere sağlık tesislerinde ise hizmet ve yatak kapasitesinin en az % 10’u fakir ve kimsesizlere tahsis edilir. Bu oran vakıf mütevelli heyetince artırılabilir.
VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK
MADDE 15 – Vakıf senedinde değişiklik yapmaya Vakıf mütevelli heyeti yetkilidir. Vakfın kuruluş ve düşünce ve amacına aykırı değişiklikler ile hayır şart ve hizmetlerini azaltma amaçlı değişiklikler yapılamaz.
VAKFIN FESHİ VEYA İNFİSAHİ
MADDE 16 – Allah göstermesin Vakıf amaçlarını gerçekleştiremeyecek duruma düşmesi veya Mahkemece kapatılması durumunda, Vakfın her türlü mal ve hakları vakıf mütevelli heyeti kararı ile vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan bir vakfa veya resmi kuruma intikal eder.
ÜCRET ÖDENMESİ
MADDE 17 – Vakıf mütevelli üyelerinin görevleri fahridir, Ücret ödenmez. Ancak Vakıfla ilgili yapacakları zaruri masraflarile seyehat ücretleri ödenebilir. Yönetim kurulunun vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri dışındaki üyeleri ile ihtisas ve araştırma komisyon ve komite üyelerine vakıf mütevelli heyetince belirlenecek miktarlarda huzur hakkı ödenebilir.
HÜKÜM BULUNMAMASI
MADDE 18 – Bu vakıf senedinde bulunmayan hususlarda kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1- Vakıf Mütevelli heyeti vakfın mahkeme tescilini mütakip en geç 3 ay içerisinde toplanarak vakıf organlarını teşekkül ettirir.